Kundehistorie – PP-tjenesten i Valdres

Når skolene involveres tettere i kartleggingsprosessen opplever vi at lærerne får en større forståelse av elevenes vansker og hvordan det kan tilrettelegges i klasserommet. Vi har så langt gode erfaringer med å kombinere Dysmate med andre kartlegginger. Ved å gjøre det på den måten får vi et bredere bilde av elevens lese- og skriveutvikling.

Intervju med Ingrid Overholt og Karianne Loberg, Spesialrådgivere PP-tjenesten i Valdres

Vi i PP-tjenesten for Valdres har jobbet mye med hvordan vi skal utrede for lese- og skrivevansker.  Vi fikk veiledning fra Statped i denne prosessen.  Nå anbefaler vi skolene å ta ordkjedetest, setningsleseprøven høst og vår for alle elever fra 3.-10. klasse. I overgangen til ungdomsskolen anbefaler vi at alle tar Dysmate Screeningtest ungdom, og når Dysmate Screeningtest barn er klar vil vi også anbefale denne for utvalgte trinn. Vi anbefaler de ulike kartleggingene som en del av skolens kartleggingshjul. Dette for at lærerne lettere skal kunne holde oversikt over elevenes leseutvikling over tid, og kunne identifisere vansker/avsporinger og sette inn tiltak tidlig. PPTs kontaktperson på skolen er tilgjengelig for å drøfte de anonymiserte resultatene på klassenivå og vurderer behov for videre oppfølging på individ- eller systemnivå.

Der elever skårer i bekymringsområdet på en eller flere av kartleggingene, følger skolen opp ved å ta Språk 6-16 og 20 spørsmål om språkferdigheter. PPT for Valdres kartlegger med Dysmate Oppfølgingstest og en leseobservasjon. PPT vurderer behovet for videre kartlegging ved mistanke om språkvansker eller mer generelle vansker med læring.

Dersom det avdekkes klasser der mange elever skårer i bekymringsområdet vil PPT anbefale tiltak på systemnivå før vi går videre med kartlegging på individnivå. Tiltak på systemnivå kan være lesekurs med fokus på aktuelle avsporinger (Helhetslesingsmetoden, Statped). Det kan også være nyttig å se på om det er andre faktorer som kan påvirke læring, som for eksempel klassemiljø, om det har vært hyppig bytte av lærere og/eller metoder. 

Ved å bruke kartlegginger både PC og på papir, fordelt over flere dager, tar man hensyn til variabler som elevens dagsform, finmotorikk, konsentrasjon og ferdigheter på PC.

Når skolene involveres tettere i kartleggingsprosessen opplever vi at lærerne får en større forståelse av elevenes vansker og hvordan det kan tilrettelegges i klasserommet. Vi har så langt gode erfaringer med å kombinere Dysmate med andre kartlegginger. Ved å gjøre det på den måten får vi et bredere bilde av elevens lese- og skriveutvikling.

Ingrid Overholt og Karianne Loberg

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Dysmate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Dysmate Ny Funksjonalitet

Nytt design

Dysmatetestene kommer nå med et nytt design. Oversikter og lister er fått et ryddigere oppsett slik at man raskere finner informasjon. Handlingsknapper har fått en mer synlig plassering og nye farger slik at løsningen blir enklere og mer intuitiv å bruke. Utseende på skjemaer og rapporter har også blitt forbedret.

LES MER
Nardo skole - screening for dysleksi med Dysmate

Nardo skole satser på dysleksivennlig undervisning

Mye av tilretteleggingen vi planlegger for elever med dysleksi, kommer alle elevene til gode; for eksempel fokus på språklig bevissthet, varierte arbeidsformer, utforsking av begreper og læringsstrategier, bruk av konkreter m.m. Derfor, i prosessen av å bli en dysleksivennlig skole, har vi begynt å fase ut arbeidet med individuelle mål- og tiltaksplaner for elever med dysleksi, og heller fokusere på hvordan undervisningen vår er lagt opp hver eneste dag. Målet er at undervisningen vår skal bli dysleksivennlig, slik at alle elever opplever et løft innenfor lesing og skriving, større grad av mestring, og mer varierte undervisningsformer.

LES MER
Lindesnes tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tidligere har ikke skolene i kommunen hatt et verktøy de mener er godt nok til å fange opp elever med dysleksi. Med det nye verktøyet Dysmate skal alle elevene screenes før de starter på videregående.
– Det har vært mer tilfeldig og det var ikke et vanntett system. Det får du kanskje ikke uansett hvilket verktøy du bruker, men dette er noe nytt som har kommet og som vi hev oss over så fort vi hørte om det, sier Line Hansen Hjellup.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no